lipu kule

ilo alasa

o kama sitelen e lipu kule!

lipu tan jan Olipija


len li tan ni:
  • nasin toki pi toki pona

nimi 'tonsi' li pona a!

tan jan Olipija 
tonsi li seme? nimi ‘tonsi’ la, kepeken tu wan li lon. kepeken nanpa wan la, tonsi li mije ala li meli ala. kepeken nanpa tu la, kon pi nimi tonsi li ni: jan li mije tawa meli, anu jan li meli tawa …
nasin toki pi toki pona nimi pi pu ala